Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Miesto realizácie projektu: Traťová 1/A, Košice-Krásna

Názov projektu: Výroba prefabrikovaných betónových prvkov

Stručný opis projektu: Cieľom projektu bolo individuálne a inovatívne technologické riešenie výroby prefabrikovaných betónových prvkov

Špecifické ciele:

  • Zvýšenie konkurencieschopnosti, tržieb a pridanej hodnoty inovatívnosťou výroby
  • Vytvorenie 11 nových pracovných miest
  • Zabezpečenie trvalo udržatľného rastu firmy investíciou do high-tech technológie

Východiskový stav:

PEVA s.r.o. vznikla v roku 2004. Pôsobí na východnom Slovensku v Košiciach – Krásna. V súčastnosti zamestnáva 81 pracovníkov, patrí do kategórie stredný podnik. V svojej činnosti uplatňuje normy ISO 9001, OHSAS 18001,ISO 14001. Firma využíva najnovšie technológie know – how, čo ju radí medzi moderné spoločnosti ponúkajúce služby v oblasti: lešenárskych,natieračských,zámočníckych prác, dopravy,mechanizácie, autoservisu a lakovne, stavebnej oblasti.K hlavnej činnosti patrí výroba a dodávka celej škály betónových zmesí v modernej betonárni a s tým súvisiace služby. Na základe požiadaviek odberateľov na dodávky prefabrikovaných betónových prvkov a vyhodnotení možností, prieskume trhu a najmä potvrdení neexistencie výroby tohto typu v celom regióne Košického a Prešovského kraja sme sa rozhodli realizovať danú investíciu.

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ spoločnosť rozšíri svoju produkciu do segmentu s vyššou pridanou hodnotou – výrobu prefabrikovaných betónových prvky. Po zrealizovaní investičnej akcie očakávame zvýšenie tržieb, pridanej hodnoty a stabilizáciu finančnej a ekonomickej situácie. Hodnoty merateľných ukazovateľov finančného charakteru–„Nárast tržieb” a „Nárast pridanej hodnoty” sú plánované (5 rokov po ukončení projektu) v roku 2020: „Nárast tržieb” =5.680.000€ „Nárast pridanej hodnoty”=1.250.000€. Prevádzka technológie si vyžiada vytvorenie 11 pracovných pozícií, ktoré plánujeme obsadiť a udržať v súlade s podmienkami výzvy.Tieto pracovné miesta budú vytvorené najneskôr v priebehu realizácie projektu. Zavedením špičkovej technológie vznikne prevádzka, ktorá zaradí spoločnosť k najmodernejším firmám na výrobu prefabrikovaných betónových prvkov na Slovensku a prinesie progresívny typ výrobkov do oblasti, kde výroba takýchto produktov prakticky neexistuje.

Názov a sídlo prijímateľa: PEVA s.r.o., Traťová 1/A, Košice

Dátum začatia realizácie projektu: 02.09.2015

Dátum skončenie realizácie projektu: 31.12.2015

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk | www.opkahr.sk | www.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku: 1 057 376,50 €